top of page

Erişkin Psikiyatrisi
Deprem Sonrası Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Kafa Travması

Türkiye tarihinin en ölümcül deprem afeti olan 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerinin derin

psikolojik etkisi.

Herkesim ve her yaştan Deprem sırasında ve sonrasında etkilenen insanlarımızı ne bekliyor?

Deprem gibi aniden oluşan akut stres ve travma insan beynini ve beyin vücut bağlan9sını olumsuz etkiliyor. Kişinin beynin de en önemli ilk değişiklik kişinin kontrolünün ortadan kaybolması ile akut stres, korku ve panik olarak ortaya çıkıyor. Eğer kendisi, yakınları, veya evcil hayvanları göçük al9nda kaldıysa yaşam mücadelesi vermek zorunda kalması ile yaşadığı şok ile olayı anlamlandırması bozuluyor. Böylece olayı direk yaşayan ile olayı uzaktan izleyip yaşayan kişinin Yas’ı başlamış oluyor. Yaşadığımız üzücü olaylarda çoğu insanın Yas’ın beş evresi aşamalarından geçFği varsayılıyor. Yasın beş evresi inkâr, öHe, pazarlık, depresyon ve kabullenme olarak biliniyor.

İsviçreli ve Amerikalı psikiyatrist Elisabeth Kübler-Ross 1969'da yayımlanan “Ölüm ve Ölmek Üzerine” adlı kitabında, hastalara ölüm teşhisi konduğunda hangi duygusal aşamalardan geçFğine dair bir teorisinin önderliğini yapmış.

  • İnkâr: "Hayır, ben değilim, doğru olamaz bu"

  • ÖHe: "Niye, neden ben?"

  • Pazarlık: "iyi tavır" yoluyla ölümü gecikFrme çabaları

  • Depresyon:” hastalığa tepki ve ölüme hazırlanma sürecinde yaşanan mutsuzluk”

  • Kabullenme: "Çıkılan uzun yolda son durak noktası"

Kübler-Ross Yas sürecinin insanın " çok zor durumlarla başa çıkma yolları olarak kullandığı savunma mekanizması" olarak açıklamış9.

Yas, kontrol etmesi zor ve rahatsız edici bir süreçFr. Yas çıkış yolu ile ilgili bir yol haritasının olması fikri insanı rahatlar.

Deprem sonrası yaşanan göçlerde bir başka Travma ve Yas olayı içinde kabul edilir.

Deprem sırasında yaşanan Kafa Travması (TBI ve TBH) ve deprem sonrası 3-6 ay içinde ortaya çıkacak Travma Sonrası Stres Bozukluğu geçiren hastalarda genellikle benzer sempomlar görülmektedir.

Amerikan Psikiyatri Birliği'nin (APA) Teşhis ve StaFsFcal Ruhsal Bozukluklar El Kitabı (DSM–IV–TR, 2000), Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)’nu travmaFk olaydan muzdarip bireyler tekrarlayan rüyalar, geçmişe dönüşler ve halüsinasyonlar; olay ile ilişkili düşüncelerden, duygulardan, etkinliklerden, yerlerden ve konuşmalardan kaçınabilir; aşırı uyarılma semptomları yaşayabilir; ve depresyon ile ilişkili duygulara sahip olabilir diye tanımlar.

Son zamanlarda yapılan birkaç çalışma, psikolojik bozuklukların içinde TSSB' nun en yaygın olanlardan biri olduğunu göstermişFr. Amerikan Ulusal Komorbidite Çalışmasında, Kessler ve meslektaşları (1995), örneklemlerinin yaklaşık % 84'ünün haya9n başka bir noktasında bozukluk tespit eqler. TSSB'si olan bireylerin TSSB teşhis edilmemiş bireylere göre üç veya daha fazla ek bozukluğu olması sekiz kat daha fazla olduğu bulundu.

TSSB ile birlikte ortaya çık9ğı en tutarlı şekilde bulunan bozukluklar içinde Majör depresyon, diğer anksiyete bozuklukları, madde kötüye kullanımı, somaFzasyon bozukluğu, uykusuzluk ve Eksen II bozukluklarının (kişilik ve zihinsel bozukluklar) görülür (Kessler ve diğerleri, 1995; Shalev, 2000).

Ayrıca, Alkol ve uyuşturucu kullanımı ve yüksek riskli davranışlar gibi diğer sağlığı tehdit eden davranışlar (örn. cinsel isFsmar, korunmasız seks ve inFhar girişimleri) TSSB ile de ilişkili bulunmuş O'Hare, Shen, Sherrer, 2010). Başkalarına karşı saldırganlıkla ilgili sorunlar, savaş gazileri ve erken travma öyküsü olan mahkumlarda da görüldü (Van der Kolk, ve diğerleri, 1991).

Kronik kaygı ve duygusal uyuşukluk donukluk hali görülmüş (Pennebaker, 1993). Bu kişilerde somaFzasyon bozuklukları olmasını bedenleri aracılığıyla dünyayla ilişki kurarak açıkladılar. Psikolojik durumlardan başka fiziksel organlar açısındanda sıkın9 yaşarlar (Saxe, ve diğerleri, 1994).

Sınırlı araş9rma, TBH'den sonra TSSB'nin zamanla gelişme oranını inceledi. Bir çalışma Motorlu araç kaza (MVA)’ ları yaşayan çocuklarda TSSB'nin yüksek oranlarda bildirilen TSSB semptomları yaralanmadan 6 ve 13 hata sonra, ancak TBI olmadan ve olanlar için TSSB oranlarında anlamlı bir fark yoktu (Mather, ve diğerleri 2003).

Kafa sarsın9 sendromu (TBH: PCS veya Kafa darbesi sonrası sendromu), uzun süreli semptomlara verilen addır. Hafif bir kafa travmasını takip eden yaralanmadan sonra 12 ay veya daha uzun süre devam eden semptomlar gelişir. PCS'li hastalar, günlük yaşamlarını etkileyen semptomlar yaşarlar. Hafifler gibi görünmez ve tedaviye dirençlidir, bu nedenle ömür boyu sürecek engelilik nedenidir.

PCS'nin bildirilen semptomları:

Dikkat eksikliği ve zihinsel çabayı sürdürmede güçlük, yorgunluk ve bitkinlik, dürtüsellik, sinirlilik, öHe patlamaları ve duygulanım, öğrenme ve hawzada değişiklikler problemler, planlama ve problem çözmede bozulma, esnek olmama, somut düşünme ve inisiyaFf, düşünce ve eylem arasındaki ayrışma, ileFşim güçlükleri, sosyal olarak uygunsuz davranışlar, ben-merkezcilik, iç görü eksikliği ve zayıf öz-farkındalık, bozulmuş denge, baş ağrısı ve baş dönmesi, gelişebilir. TBH'li bireylerde de ciddi bir komplikasyon olabildiği gibi kişilik değişiklikleri nadirde olsa gelişebilir.

Her iki TBH ve TSSB grupta da yaygın olarak Madde kullanım bozuklukları, psikoz veya bipolar, anksiyete, depresyon ve diğer psikoFk olmayan, madde dışı kullanım bozuklukları gelişebilir.

Her iki TBH ve TSSB grup çocukların beyin olgunlaşması olumsuz etkilenip ve Dikkat eksikliği, hiperakFvite, agresyon, uyku problemleri, idrar-kaka kaçırma, anksiyete ve depresyon gelişebilir. Hamile annelerin ilk 3 aylarında depreme yakalandıysa erken doğum, düşük kilolu doğum yapma olasılıkları artmakta ve çocuklarında şizofreni görülme oranı normal popülasyondan birkaç kat daha fazla olma olasılığı vardır.

ElectrodiagnosFc ve Clinical Neuroscience Society ve Veteran's AdministraFon’ a göre QEEG, klinisyene doğru bir laboratuvar sunar ve birkaç yaygın nöropsikiyatrik hastalığın saptanmasına ve ayırıcı tanısına yardımcı olmak için test bozuklukları ve TBI için uygun bir tanı aracı olarak tanımlanmıştır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Kafa Travması (TBI ve TBH) hastaları genellikle durumu daha da kötüleşFrebilecek bir psikotrop ilaç kombinasyonu reçete ediliyor. Yas döneminde herhangi bir psikiyatrik ilaç kullanılması tavsiye dilmiyor. İlaçsız tedavi yöntemi Yas’ın kolay atla9lması, akut veya kronik stress de, Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile Kafa Travması sonrası gelişen şikayetlerde NeuroBiofeedback tedavi yöntemi etkili bulundu. Travma Sonrası Stres Bozukluğun da ayrıca EMDR ve psikoterapi etkili olduğunu travma eksperF Prof. Dr. Van der Kolk’da yap9ğı çalışmalarda açıklamaktadır.


PTSD (KRONİK STRES SONRASI TRAVMATİK HASTALIK):
 

Aşağıda ki hakemli dergilerde yayınlanan en az iki plasebo veya randomize çalışmanın, olumlu sonuçları AKIL SAĞLIĞI KLİNİSYENLERİNİN (Uzman/Klinik psikologlar, psikiyatristler gibi) biofeedback yöntemini PTSD (Kronik Stres Sonrası Travmatik hastalık)’de kullanması için yeterli en üst düzey bilimsel kanıttır.

Kronik Stres Sonrası Travmatik hastalık ve Polisemptomatik şikayetleri olan tedaviye dirençli çocuklar da Neurofeedback çalışması sonrası duygudurum düzenleme ve yürütme üzerinde önemli bir etki buldu. Öğrenme, öz-yeterliliği artırma, büyük ölçüde daha iyi sosyal ilişkiler geliştirme ve iyileştirme imkanı sunar. (Rogel ve diğerleri ,2020)

Kronik Stres Sonrası Travmatik hastalık da RANDOMİZE PLASEBO kontrollü çalışmada Neurofeedback kontrol gruptan daha etkili bulunmuş. Bu sonuç NF’in Şizofreni, depresyon ve Epilepsi içinde tedavi edici özelliğinin olacağını gösterdi. (Ros ve diğerleri, 2007)

Kronik Stres Sonrası Travmatik hastalık olan yetişkinleri içeren RANDOMİZE kontrollü çalışması tedaviyi bekleyen hastalarla NF tedavisi (yani, bekleme listesine karşı NF [WL]) karşılaştırılmış. Her iki grup Kronik Stres Sonrası Travmatik hastalık semptomlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş göstermiş. Ayrıca, tedaviden 1 ay sonra, NF ile Kronik Stres Sonrası Travmatik hastalık semptomlarında istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler görülmüş. (van der Kolk ve diğerleri, 2016)

Kronik Stres Sonrası Travmatik hastalık olan yetişkinleri içeren RANDOMİZE kontrollü çalışma Nefes Biofeedback çalışması Kognitif terapiye eklenince Kronik Stres Sonrası Travmatik hastaların iyileşmesine katkı yapan Nefes alma biofeedback güvenli bir şekilde uygulanabilir ve etkilidir. (Polak ,2017)

Kronik Stres Sonrası Travmatik hastalık olan yetişkinleri Savaş gazilerini içeren RANDOMİZE kontrollü çalışma Nefes Biofeedback çalışması Mindfullness terapisine eklenerek kontrol grup karşılaştırması Kronik Stres Sonrası Travmatik hastalık Nefes Biofeedback çalışması kontrol gruba göre ve sadece meditasyon gruba göre oldukça etkin bulundu. (Wahbeh , 2016)

Kaynakça:

Rogel A, Loomis AM, Hamlin E, Hodgdon H, Joseph Spinazzola van der Kolk B.The Impact of Neurofeedback Training on Children with developmental Trauma:A Randomized Controlled Study. psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 2020, DOI: 10.1037/tra0000648

Ros T, Frewen P, Théberge J, et al. Neurofeedback Tunes Scale-Free Dynamics in Spontaneous Brain Activity. Cereb Cortex. 2017;27(10):4911-4922.

van der Kolk BA, Hodgdon H, Gapen M, Musicaro R, Suvak MK, Hamlin E, et al. A randomized controlled study of neurofeedback for chronic PTSD. PLoS ONE [Internet]. 2016 [cited 2017 Oct 17];11(12):e0166752. Available from: https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5161315/pdf /pone.0166752.pdf

 

Polak AR, Witteveen AB, Denys D, Olff M. Breathing biofeedback as an adjunct to exposure in cognitive behavioral therapy hastens the reduction of PTSD symptoms: a pilot study. Appl Psychophysiol Biofeedback [Internet]. 2015 [cited 2017 Oct 17];40(1):25-31. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4375291/pdf / 10484_2015_Article_9268.pdf

Wahbeh H, Goodrich E, Goy E, Oken BS. Mechanistic pathways of mindfulness meditation in combatveterans with posttraumatic stress disorder. J Clin Psychol. 2016 Apr;72(4):365-83.

Kessler R, Sonnega A, Bromet E, Hughes M, Nelson C. 1995. Posttraumatic stress disorder in the national comorbidity survey. Arch Gen Psychiatry,52,1048–1060.

 

Shalev A. 2000. Measuring outcome in posttraumatic stress disorder. J Clin Psychiatry, 61,33–39.

Van der Kolk, B.A., Perry, J.C., & Herman, J.L.1991. Childhood origins of selfdestructive behavior. American Journal of Psychiatry, 148, 1665-1671.

Pennebaker, J.W. 1993. Putting stress into words: Health, linguistic, and therapeutic implications. Behav. Res. Therapy, 31(6), 539-548.

Saxe, G.N., Chinman, G., Berkowitz, R., Hall, K., Lieberg, G., Schwartz, J., & van der Kolk, B.A. 1994. Somatization in patients with dissociative disorders. American Journal of Psvchiatry, 151, 1329-1335.

Mather FJ, Tate RL, Hannan TJ. 2003. Post-traumatic stress disorder in children following road traffic accidents: A comparison of those with and without mild traumatic brain injury. Brain Inj,17(12),1077-1087. [PMID: 14555366]

bottom of page