top of page

Erişkin Psikiyatrisi
Parkinson

parkinsonn.png

Parkinson hastalığı olan kişiler titreme, denge kaybı ve kontrol edilemeyen hareketler gibi bazı ortak semptomları paylaşsa da, semptomlar ve hastalığın ciddiyeti açısından herkes hastalığı aynı şekilde yaşamayacaktır.( Rizek ve ark. ları, 2016)

 

Neurofeedback kişiye özel bir tedavi olarak Parkison tedavisinde etkilidir.


PARKİNSON TEVASİNDE NEUROFEEDBACK ETKİLİ:

Aşağıdaki hakemli dergilerde yayınlanan en az iki plasebo veya randomize çalışmanın, ve sistematik değerlendirme olumlu sonuçları akil sağlığı klinisyenlerinin (Uzman/Klinik psikologlar, psikiyatristler gibi) biofeedback yöntemini PARKİNSON (PD) ’da kullanması için yeterli en üst

düzey bilimsel kanıttır.

 

Parkinson Hastalığında Motor Semptomların Yönetimi için Neurofeedback'in Sistematik Bir İncelemesinin Değerlendirilmesin de Anil ve ark.ları (2021) Neurofeedback'in Parkinson motor semptomlarının tedavisi için büyük bir potansiyele sahip olduğu görüldüğü sonucuna varmışlardır. Bu

derlemeye literatür taramasında belirlenen 6197 çalışmadan 11 tanesi dahil edilmiştir.

He S. ve ve ark. larının 2020 yılında yaptığı çifte körleme randomize plasebo kontrollü çalışmada Parkinson hastalarında tüm hastalar Neurofeedback tedavisi ile Hareketin başlamasını hızlandırmak için Beta burst hızının istemli olarak bastırılmasını kolaylaştırmada neurofeedback eğitiminin potansiyel faydası görüldü. Bu değişiklikler yalnızca gerçek geribildirim grubunda anlamlıydı ancak sahte grupta anlamlı değildi; bu da nörofeedback eğitiminin basit motor imgeleme üzerindeki etkisini doğruluyor.

Tinaz ve ve ark. larının 2018 yılında yaptığı kontrollü çalışmada Parkinson hastalarında tüm hastalar Neurofeedback tedavisi ile istenilen Sağ İnsula bölgesini aktive etmeyi öğrendi ve kontrol gruba göre daha etkili olumlu sonuç verdi. İnsula-dorsomedial frontal korteks devresi, dahili olarak kasıtlı hareketler üretmede önemlidir. Neurofeedback güdümlü kinestetik motor görüntü, bu devrenin aktivitesini arttırır ve PD'li hastalarda sürekli motor performansını iyileştirmek için terapötik bir müdahale olarak kullanılma potansiyeline sahiptir.

Šumec ve ark. larının 2015 yılında yaptığı sistematik değerlendirmede Parkinson hastalarında Fumuro ve ve ark. larının 2013 yılında yaptığı kontrollü çalışmada Parkinson hastalarında nin hastaların günlük hayatına ve denge problemine olumlu etki yaptığını belirttiler. Subramanian ve ark. larının 2016 yılında yaptığı randomize kontrollü çalışmada Parkinson hastalarında Motor eğitim (MOT) ile birleştirilmiş Neurofeedback tedavisi tek başına Motor

eğitim (MOT) ‘e göre üstün bulundu. Kortikosubkortikalin kendi kendine modülasyonunun motor devreler neurofeedback aracılığıyla artabildi ve klinik faydası olarak motor foknsiyonların iyileşmesi ile sonuçlandı.

Azarpaikan ve ark. larının 2013 yılında yaptığı randomize kontrollü çalışmada Parkinson hastalarında Neurofeedback tedavisi, statik ve dinamik dengeyi geliştirebileceğini göstermektedir.

Fumuro ve ve ark. larının 2013 yılında yaptığı kontrollü çalışmada Parkinson hastalarında Yavaş kortikal potansiyelleri (SCP'ler) nöro-geribildirim (NFB) eğitimi aracılığıyla Bereitschaftspotential (BP) yi artırabildi.

Cordelia ve ark. larının 2012 yılında yaptığı randomize kontrollü çalışmada Parkinson hastalarında Neurofeedback tedavisi, koşulsuz (sham) Neurofeedback kontrol gruba göre diskinezi şiddetinde azalma ve iyileşme duygusu üstün bulundu.

Subramanian ve ark. larının 2011 yılında yaptığı kontrollü çalışmada Parkinson hastalarında Neurofeedback tedavisi kontrol gruba göre motor hızında (parmak vurma) ve motor semptomların klinik derecelendirmelerinde bir iyileşmesinde (Birleşik Parkinson Hastalığı Derecelendirme Ölçeğinin motor ölçeğinde %37 iyileşme) üstün bulundu.

Kaynakça:

Anil K, Hall SD, Demain S, Freeman JA, Ganis G, Marsden J. A Systematic Review of Neurofeedback for the Management of Motor Symptoms in Parkinson's Disease. Brain Sci. 2021 Sep 29;11(10):1292. doi: 10.3390/brainsci11101292. PMID: 34679358; PMCID: PMC8534214.

He, S., Everest-Phillips, C., Clouter, A., Brown, P., & Tan, H. (2020). Neurofeedback-Linked Suppression of Cortical β Bursts Speeds Up Movement Initiation in Healthy Motor Control:

A Double-Blind Sham-Controlled Study. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(20), 4021–4032. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0208-

20.2020 https://www.jneurosci.org/content/40/20/4021 

 

Tinaz, S., Para, K., Vives-Rodriguez, A., Martinez-Kaigi, V., Nalamada, K., Sezgin, M., Scheinost, D., Hampson, M., Louis, E. D., & Constable, R. T. (2018). Insula as the Interface

Between Body Awareness and Movement: A Neurofeedback-Guided Kinesthetic Motor Imagery Study in Parkinson's Disease. Frontiers in human neuroscience, 12, 496. https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00496 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2018.00496/full

Subramanian L. Morris M.B.Brosnan M. Turner D.L.Morris H.R.Linden D.E. Functional magnetic resonance imaging neurofeedback-guided motor imagery training and motor

training for Parkinson's disease: Randomized trial. Front Behav Neurosci. 2016; 10: 111 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4896907/ 

 

Šumec, R., Filip, P., Sheardová, K., & Bareš, M. (2015). Psychological Benefits of Nonpharmacological Methods Aimed for Improving Balance in Parkinson's Disease: A Systematic Review. Behavioural neurology, 2015, 620674. https://doi.org/10.1155/2015/620674

Azarpaikan A., Torbati H. T., Sohrabi M. Neurofeedback and physical balance in Parkinson's patients. Gait & Posture. 2014;40(1):177–181. doi: 10.1016/j.gaitpost.2014.03.179. Fumuro T, Matsuhashi M, Mitsueda T, Inouchi M, Hitomi T, Nakagawa T, Matsumoto R, Kawamata J, Inoue H, Mima T, Takahashi R, Ikeda A. Bereitschaftspotential augmentation by neuro-feedback training in Parkinson's disease. Clin Neurophysiol. 2013 Jul;124(7):1398-405. doi: https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/175537/1/ j.clinph.2013.01.026.pdf

Cordelia R. Erickson-Davis, John S. Anderson, Catherine L. Wielinski, Sara A. Richter & Sotirios A. Parashos (2012): Evaluation of Neurofeedback Training in the Treatment of Parkinson's Disease: A Pilot Study, Journal of Neurotherapy: Investigations in Neuromodulation, Neurofeedback and Applied Neuroscience, 16:1, 4-11

bottom of page